Zamknij

Czy wiesz, że używasz nieaktualnej wersji przeglądarki
internetowej?
Ta strona może wyświetlać się nieprawdiłowo.

Wybierz przeglądarkę.

WRÓĆ
OBRÓĆ URZĄDZENIE, ŻEBY GRAĆ

Regulamin Konkursu Sponge Master


I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu „Sponge Master”, zwanego dalej „Konkursem”, jest VIMN Poland sp. z o.o.,
z siedzibą przy ul. Mokotowskiej 19 w Warszawie (kod 00-560), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000130592, NIP: 9511990066, o kapitale zakładowym w wysokości 5.887.000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Konkurs trwa łącznie 15 dni i odbywa się w dwóch etapach, spośród których:
a) Etap I trwa od dnia 29.07.2019 do dnia 09.08.2019 (z wyłączeniem weekendu 03.08.2019 – 04.08.2019), pytania konkursowe wyświetlają się na kanale Nickelodeon w godzinach 11:55-17:45; oraz
b) Etap II trwa od dnia 19.08.2019 do dnia 23.08.2019, pytania konkursowe wyświetlają się na kanale Nickelodeon w godzinach 11:55-17:45.
Każdy Uczestnik ma prawo i możliwość wzięcia udziału w obu etapach Konkursu, jak również uczestniczyć wyłącznie
w pierwszym lub drugim etapie Konkursu.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że znane mu są postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania przez cały czas trwania Konkursu.
1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, partnerów życiowych, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.


II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe

2.1. Uczestnikami Konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą i pod nadzorem swoich przedstawicieli ustawowych (tj. rodzica lub opiekuna prawnego).
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”) tj.:
a) Ściągnięcie na urządzenie mobilne bezpłatnej aplikacji Sponge Master dostępnej na systemy Android (wersja 4.0.3 i późniejsze) i iOS (wersja 8 i późniejsze) (dalej „Aplikacja”);
b) Dokonanie rejestracji w Konkursie za pomocą formularza w Aplikacji („Formularz Zgłoszeniowy”), którego wypełnienie polega na:
(i) podaniu danych osobowych Uczestnika (imię i nazwisko i adres e-mail, a jeśli Uczestnik jest osobą małoletnią – imię i nazwisko Uczestnika oraz imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica lub opiekuna prawnego, Uczestnika) oraz stworzenie unikalnego pseudonimu (nicka) Uczestnika; informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w punkcie 7 Regulaminu;
(ii) złożeniu oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Konkursu i zaakceptowaniu jego postanowień (jeśli Uczestnik jest osobą małoletnią – oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy, tj. rodzic lub opiekun prawny, Uczestnika);
(iii) wyrażeniu zgody na udział w Konkursie na zasadach określonych w Regulaminie (jeśli Uczestnik jest osobą małoletnią – oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy, tj. rodzic lub opiekun prawny, Uczestnika);
(iv) wyrażeniu zgód na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika oraz – ewentualnie – jego przedstawiciela ustawowego w celu przeprowadzenia Konkursu (jeśli Uczestnik jest osobą małoletnią – oświadczenia składa przedstawiciel ustawowy, tj. rodzic lub opiekun prawny, Uczestnika); oraz
(v) potwierdzenie udziału w Konkursie poprzez kliknięcie w link zawarty w treści wiadomości e-mail skierowanej przez Organizatora na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu Zgłoszeniowym (jeśli Uczestnik jest osobą małoletnią – na adres e-mail przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica lub opiekuna prawnego, Uczestnika);
c) Udzielenie za pomocą Aplikacji odpowiedzi na pytania konkursowe pojawiające się na ekranie TV:
w ramach I i II etapu Konkursu: na kanale Nickelodeon od poniedziałku do piątku w godzinach między 13:20 a 15:30;
2.3. W każdym etapie Konkursu pytanie konkursowe wyświetlane jest na ekranie TV przez 60 sekund. Uczestnik ma możliwość udzielenia odpowiedzi na pytanie konkursowe w Aplikacji także przez 60 sekund.
2.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyle sygnału telewizyjnego przez niektórych operatorów (w szczególności serwisów OTT), co może ograniczyć możliwość wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestników odbierających kanał Nickelodeon za pośrednictwem tych operatorów, jak również za jakiekolwiek problemy techniczne z Aplikacją.
2.5. Każdego dnia trwania danego etapu Konkursu na ekranie TV wyświetli się 60 pytań wraz z 4 propozycjami odpowiedzi,
z których tylko jedna jest poprawna. Każdy Uczestnik w jednym dniu trwania danego etapu Konkursu może odpowiadać na więcej niż jedno pytanie, jednak odpowiedzi na to samo pytanie może udzielić tylko raz.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
2.7. Udział w Konkursie i podanie danych osobowych związanych z udziałem w Konkursie jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia Konkursu.


III. Nagrody w Konkursie

3.1. Z zastrzeżeniem pkt 4.4. i 4.5. poniżej, Organizator przewidział w całym Konkursie 17 nagród – 15 nagród dziennych oraz dwie nagrody główne. Każda nagroda dzienna składać się będzie z:

a) części rzeczowej tj. czapki z wizerunkiem SpongeBoba, o wartości 79,00 zł brutto; oraz
b) części pieniężnej, nie podlegającej wypłacie w wysokości 9,00 zł.

Nagroda główna składać się będzie z:
a) części rzeczowej tj. deskorolki elektrycznej Manta Smart Balance Board VIPER MSB9022 6,5", o wartości 499,00 zł brutto; oraz
b) części pieniężnej, nie podlegającej wypłacie w wysokości 55,00 zł.

3.2. W trakcie trwania Konkursu, w ramach każdego z jego etapów, jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę dzienną. Prawo do nagrody głównej przysługuje Uczestnikowi tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu,
co oznacza, że Uczestnik, który zdobył nagrodę główną w pierwszym etapie Konkursu i bierze udział w drugim jego etapie, nie może już wygrać nagrody głównej w drugim etapie Konkursu, w drugim etapie ma natomiast możliwość wygrania nagrody dziennej.
3.3. Zwycięzca nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
3.4. Zwycięzca nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
3.5. Nagrody zostaną wydane zwycięzcom zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
po pobraniu i zapłacie podatku od nagrody, tj. po potrąceniu z nagrody jej części pieniężnej w odpowiedniej wysokości, podanej w punkcie 3.1 powyżej.


IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Wyboru zwycięzców Konkursu, w oparciu o kryterium, o którym mowa poniżej, dokona komisja konkursowa powołana przez Organizatora (dalej „Komisja Konkursowa”).
4.2. Wyłonienie zwycięzców nagród dziennych będzie następowało każdego następnego dnia roboczego, następującego
po dniu udzielania odpowiedzi w danym etapie Konkursu, po godzinie 12.00, i będzie polegało na wyborze jednego Uczestnika, który udzielił największej ilości poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe zadane w określonym dniu.
4.3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby,
które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
4.4. Jeśli w danym dniu Konkursu kilku Uczestników udzieli takiej samej, największej liczby poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe, Komisja Konkursowa zwiększy pulę nagród dziennych i przyzna nagrody dzienne wszystkim Uczestnikom mającym taką samą, największą liczbę poprawnych odpowiedzi w danym dniu.
4.5. Wyłonienie zwycięzcy nagrody głównej nastąpi w następnym dniu roboczym po ostatnim dniu trwania danego etapu Konkursu. Zwycięzca nagrody głównej wyłoniony zostanie spośród zwycięzców nagród dziennych z całego okresu trwania danego etapu Konkursu, z uwzględnieniem ilości poprawnych odpowiedzi. Nagrodę główną wygra Uczestnik, który udzielił największej ilości poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe w całym czasie trwania danego etapu Konkursu. Jeśli, w ramach danego etapu Konkursu kilku zwycięzców nagrody dziennej będzie miało taką samą liczbę poprawnych odpowiedzi, Komisja Konkursowa zwiększy pulę nagród głównych i przyzna nagrody główne wszystkim takim zwycięzcom.
4.6. Lista zwycięzców Konkursu w ramach każdego z jego etapów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora: www.nick.com.pl/spongemaster; przy czym opublikowany zostanie wyłącznie unikalny pseudonim (nick) Uczestnika, stworzony w ramach Aplikacji. Ogłoszenie Zwycięzców nastąpi:
a) w terminie do dnia 14.08.2019 – w przypadku pierwszego etapu Konkursu; oraz
b) w terminie do dnia 28.08.2019– w przypadku drugiego etapu Konkursu.
Ponadto każdy ze zwycięzców nagród w danym etapie Konkursu zostanie powiadomiony o swojej wygranej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym (jeśli zwycięzca jest osobą małoletnią – na adres e-mail przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica lub opiekuna prawnego, zwycięzcy).
4.7. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane zwycięzcom za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej przesłanej na adres korespondencyjny podany przez zwycięzcę (jeśli zwycięzca jest osobą małoletnią – na adres korespondencyjny podany przez przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica lub opiekuna prawnego, zwycięzcy) w chwili potwierdzenia wygranej
w sposób, o którym mowa w punkcie 4.6 Regulaminu. Odmowa podania adresu uniemożliwi Organizatorowi przekazanie nagrody zwycięzcy, która w takim przypadku pozostanie w dyspozycji Organizatora.
4.8. W przypadku zastosowania przez Organizatora środków określonych w punkcie 2.6 Regulaminu zwycięzca traci prawo
do nagrody, która to nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Organizator może postanowić, że nagroda
ta przypadnie kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem.
4.9. Postanowienia punktu 4.8 Regulaminu stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy zwycięzca nie odbierze nagrody z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 30 dni od daty indywidualnego powiadomienia zwycięzcy
o wygraniu nagrody w Konkursie zgodnie z punktem 4.6 Regulaminu.


V. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora: ul. Mokotowska 19, 00-560 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs Sponge Master - reklamacja”, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzców w sposób określony w punkcie 4.6 Regulaminu. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
5.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu (jeśli Uczestnik jest osobą małoletnią – przedstawicielowi ustawowemu, tj. rodzicowi lub opiekunowi prawnemu, Uczestnika).
5.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
5.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich doręczenia Organizatorowi.
5.5. Organizator rozpatruje reklamacje Uczestników na podstawie postanowień Regulaminu oraz prawa polskiego.
5.6. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia przez Organizatora złożonej reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


VI. Postanowienia końcowe

6.1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
6.2. W najszerszym zakresie dozwolonym polskim prawem, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian
w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Organizator dokona zmian w Regulaminie jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie będzie wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki nabyte przez Uczestnika Konkursu.
6.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego lub innych obowiązujących ustaw.
6.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem www.nick.com.pl/spongemaster, w formie umożliwiającej jej pobranie, zapisanie oraz wydruk.


VII. Przetwarzanie danych osobowych małoletnich Uczestników Konkursu oraz rodziców/ opiekunów prawnych – ważne informacje

7.1. Kto jest administratorem danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 19, 00 560 Warszawa (dalej „VIMN”).
Administrator danych to podmiot, który m. in. decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych, a także
o sposobach ich zabezpieczenia.
Inspektorem Ochrony Danych VIMN, czyli osobą zajmującą się kwestiami przetwarzania danych osobowych przez VIMN, jest Manas Mohapatra, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: DataPrivacyRights@viacom.com
(w języku polskim lub angielskim).
VIMN przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).
7.2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?
VIMN przetwarza dane osobowe podane przez Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego oraz – dodatkowo – następujące dane uzyskane za pośrednictwem urządzenia, za pośrednictwem którego rejestruje się w Aplikacji:
a) adres IP użytkownika Aplikacji, który zaznaczył pola wyboru w toku wypełniania Formularza Zgłoszeniowego;
b) datę i godzinę zaznaczenia każdego pola wyboru w toku wypełniania Formularza Zgłoszeniowego;
c) datę i godzinę kliknięcia w link potwierdzający Zgłoszenie przesłany w wiadomości e-mail, o której mowa w punkcie 2.2. b) (v) Regulaminu.
7.3. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?
VIMN przetwarza dane osobowe dotyczące Uczestnika w następujących celach:
a) w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu wyłonienia zwycięzców i doręczenia nagród, działając na podstawie dobrowolnej zgody Uczestnika (jeśli Uczestnik jest osobą małoletnią – przedstawiciela ustawowego Uczestnika)
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych VIMN, w szczególności wobec urzędu skarbowego, w związku
z pobraniem i odprowadzeniem odpowiedniej kwoty podatku od wygranej w Konkursie – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji, związanej z Konkursem, działając w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na wywiązaniu się z obowiązku rozpatrzenia otrzymanej reklamacji oraz wyjaśnieniu zgłoszonych w niej wątpliwości poprzez udzielenie odpowiedzi w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
VIMN przetwarza dane osobowe dotyczące przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika w celu zweryfikowania możliwości wzięcia przez udziału w Konkursie przez małoletniego Uczestnika Konkursu oraz uzyskania zgody
na przetwarzanie jego danych osobowych w celu wskazanym w punkcie a) powyżej, jak również w celu doręczenia nagród, działając na podstawie dobrowolnej zgody przedstawiciela ustawowego małoletniego Uczestnika Konkursu
– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
7.4. Komu możemy ujawnić dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującym prawem VIMN może ujawniać dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jej zlecenie
i świadczącym na jej rzecz określone usługi wsparcia. Takimi podmiotami mogą być:
a) dostawca Aplikacji, przy użyciu której realizowany jest Konkurs;
b) podmiot odpowiedzialny za utrzymanie serwera Aplikacji;
c) dostawca serwera poczty elektronicznej, za pomocą której VIMN kontaktuje się z Uczestnikami lub ich przedstawicielami ustawowymi;
d) dostawca oprogramowania do wysyłki mailingu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu;
e) dostawca usługi „Push notifications” – w przypadku zezwolenia Aplikacji na przesyłanie powiadomień typu „Push”; oraz
f) firma kurierska, której zlecono doręczenie nagród zwycięzcom Konkursu.
Osobami, które będą miały wgląd w przetwarzane przez VIMN dane osobowe są również pracownicy VIMN zaangażowani w realizację Konkursu.
Z uwagi na fakt, że VIMN jest częścią międzynarodowej grupy kapitałowej Viacom, dostęp do danych osobowych mogą mieć także inne spółki będące jej częścią, w tym także spółki zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych (USA), będące częścią tzw. Tarczy Prywatności (Privacy Shield) i zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
Program Tarcza Prywatności został ustanowiony na mocy decyzji Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.
w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Niektórzy dostawcy VIMN mają siedzibę poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku gdy podmiot, który na zlecenie VIMN przetwarza dane osobowe, zlokalizowany jest poza EOG i brak jest jego przynależności do Tarczy Prywatności, zapewniamy, aby dawał on gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają z zobowiązania do stosowania odpowiednich zabezpieczeń za pomocą standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Możliwe jest uzyskanie kopii tych klauzul przez kontakt z VIMN pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com.
7.5. Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, aż do jego zakończenia (tj. wręczenia nagród w Konkursie), chyba że przed upływem tego okresu Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy cofnie udzieloną VIMN zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W takim przypadku VIMN usunie dane osobowe i natychmiast zaprzestanie ich przetwarzania. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział w Konkursie.
Dane osobowe potrzebne do wypełnienia obowiązków prawnych VIMN, w szczególności wobec urzędu skarbowego,
w związku z pobraniem i odprowadzeniem odpowiedniej kwoty podatku od wygranej w Konkursie, mogą być przechowywane przez okres 5 lat od końcu roku obrotowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, zgodnie
z przepisami ustawy o rachunkowości.
W przypadku, gdy Uczestnik lub jego przedstawiciel ustawowy złoży reklamację w sprawie związanej z Konkursem, VIMN będzie przechowywać dane osobowe przez czas niezbędny do zakończenia postępowania reklamacyjnego.
7.6. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe
Zgodnie z RODO oraz w przypadkach tam określonych osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo:
a) dostępu do dotyczących jej danych osobowych, a także
b) sprostowania,
c) usunięcia,
d) ograniczenia przetwarzania,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
f) przenoszenia
dotyczących jej danych osobowych.
W celu zgłoszenia żądania w zakresie opisanym w niniejszym punkcie Regulaminu należy skontaktować się z VIMN
pod adresem: DataPrivacyRights@viacom.com.
7.7. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przysługuje w przypadku, gdy VIMN przetwarza dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes (tj. przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), zaś sprzeciw jest związany ze szczególną sytuacją osoby, której dotyczą dane osobowe. Sprzeciw można wnieść w dowolnym momencie w sposób wskazany
w punkcie 7.6 Regulaminu.
7.8. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Ponieważ w celu przeprowadzenia Konkursu (w tym doręczenia nagrody) VIMN przetwarza dane osobowe Uczestnika lub jego przedstawiciela ustawowego na podstawie udzielonej zgody, VIMN informuje, że udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi dalszy udział
w Konkursie. Zgoda może zostać wycofana w sposób wskazany w punkcie 7.6 Regulaminu.
7.9. Skarga do organu nadzorczego
Osoba, której dotyczą dane osobowe, ma prawo wniesienia skargi na sposób przetwarzania danych osobowych przez VIMN do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl).
7.10. Dobrowolność podania danych osobowych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do tego, żeby Uczestnik mógł wziąć udział w Konkursie, ponieważ VIMN nie jest w stanie przeprowadzić Konkursu bez ich użycia.
7.11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
VIMN nie wykorzystuje podanych danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.