Zamknij

Czy wiesz, że używasz nieaktualnej wersji przeglądarki
internetowej?
Ta strona może wyświetlać się nieprawdiłowo.

Wybierz przeglądarkę.

WRÓĆ
OBRÓĆ URZĄDZENIE, ŻEBY GRAĆ


I. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu „Grzmotomocny Styczeń”, zwanego dalej Konkursem, jest: VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod 02-672), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000130592, o kapitale zakładowym w wysokości 5.887.000 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2. Konkurs trwa od dnia 02.01.2017 do dnia 31.01.2017 roku.
1.3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród w Konkursie odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.
1.5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, partnerów życiowych, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
1.6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c.
1.7. Fundatorem nagród rzeczowych w Konkursie jest Manta S.A z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000447569 NIP: 524 24 42 106.


II. Warunki uczestnictwa w Konkursie i Zadanie Konkursowe

2.1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uczestnicy pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą brać udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania na to uprzedniej zgody od swoich przedstawicieli ustawowych. Przystąpienie do Konkursu przez takie osoby stanowi jednoczesne oświadczenie o dysponowaniu zgodą, o której mowa powyżej. Uczestnicy poniżej 13 roku życia mogą brać udział w Konkursie wyłącznie przy współudziale i pod opieką swoich przedstawicieli ustawowych.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez osobę odpowiadającą wymogom z pkt 2.1. Regulaminu jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu (dalej „Zgłoszenie”) tj.:
a) stworzenie najbardziej oryginalnego zdjęcia superbohaterskiego w aplikacji „Grzmotomocni”, dostępnej w App Store dla urządzeń z systemem iOS od wersji 9.0 w górę oraz w Google Play dla urządzeń z systemem Android od wersji 5.0 w górę (zwanej dalej: Aplikacją);
b) wysłania zdjęcia za pomocą aplikacji pracy na Zadanie Konkursowe z wybranego dnia od 02.01 do 31.01. Zdjęcie wysłane zostanie z adresu e-mail przypisanego do danego urządzenia, na którym zainstalowano aplikację.

c) zaakceptowanie warunków Regulaminu Konkursu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich publiczne ujawnienie w ograniczonym zakresie w razie wygranej (np. imię, nazwisko, miejscowość) – stosownie do oświadczeń zawartych na Stronie Internetowej. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego, stosowną akceptację Regulaminu Konkursu oraz zgody powinni wyrazić jego przedstawiciele ustawowi.

2.3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z punktem poprzedzającym, musi nastąpić nie wcześniej niż dnia 02.01.2017 i nie później niż dnia 31.01.2017 do północy, zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
2.4. Każdy Uczestnik może przesłać nie więcej niż jedno Zgłoszenie w trakcie całego Konkursu. Jeżeli Uczestnik prześle w czasie trwania Konkursu kilka Zgłoszeń wówczas tylko pierwsze z nich będzie brane pod uwagę w ramach Konkursu.
2.5. W Konkursie nie będą uwzględniane Zgłoszenia zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo naruszające dobra osobiste lub prawa wyłączne osób trzecich.
2.6. Uczestnik może przesłać wyłącznie pracę, którą sam stworzył, a w przypadku, gdy praca stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych – wyłącznie utwór, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie. Przesłanie Zgłoszenia za pomocą Strony Internetowej przez Uczestnika stanowi potwierdzenie, że Uczestnik posiada wszelkie osobiste i majątkowe prawa autorskie do pracy wykonanej na Zadanie Konkursowe oraz udziela nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z tych praw w celach i w zakresie związanym z Konkursem, w tym w szczególności na publikację pracy na Stronie Internetowej.
2.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem.
2.8. Udział w Konkursie i podanie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.


III. Nagrody w Konkursie

3.1. Organizator przewidział w Konkursie następujące nagrody:
3.1.1. 10 tabletów marki Lenovo:
a) części rzeczowej w postaci tableta marki Lenovo model TAB 2 A10-30 o wartości 755,54 PLN brutto;
b) części pieniężnej, nie podlegającej wypłacie w wysokości 75,55 zł


IV. Zasady przyznawania i wydawania nagród w Konkursie

4.1. Wyłonienie zwycięzców Konkursu nastąpi najpóźniej 06.02.2017 i będzie polegało na wyborze 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy udzielili najciekawszych odpowiedzi na Zadanie Konkursowe, biorąc pod uwagę: oryginalność, kreatywność i walory artystyczne odpowiedzi („Zwycięzca”).
4.2. Wyboru zwycięzców Konkursu dokona większością głosów Komisja Konkursowa, w której skład wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora.
4.3. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
4.4. W wypadku przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników jednakowych prac na Zadanie Konkursowe i przyznania przez Komisję nagrody tej odpowiedzi, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników nadsyłających jednakowe prace, którego praca została zarejestrowana najwcześniej.
4.5. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na Stronie Internetowej nie później niż do dnia 10.02.2017 r., ponadto każdy ze Zwycięzców nagród w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej wygranej za pomocą informacji e-mail przesłanej na adres e-mail, z którego nadesłana została praca konkursowa.
4.6. Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Zwycięzcom za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej przesłanej na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w Zgłoszeniu.
4.7. W przypadku zastosowania przez Organizatora środków określonych w pkt 2.7. Uczestnik traci prawo do nagrody, która to nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Organizator może postanowić, że nagroda ta przypadnie kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem.
4.8. Postanowienia pkt. 4.7. stosuje się odpowiednio również w przypadku nie odebrania nagrody przez zwycięzcę z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 30 dni od momentu kiedy mógł on taką nagrodę odebrać.


V. Prawa własności intelektualnej

5.1. Z chwilą wydania nagrody Organizator nabywa w ramach wydanej nagrody, bez odrębnej odpłatności, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, całość autorskich praw majątkowych do nagrodzonych odpowiedzi na Zadania Konkursowe stanowiących utwór, w szczególności w zakresie następujących pól eksploatacji:
a) wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) zwielokrotnianie utworu w inny sposób, nieprowadzące do wytworzenia egzemplarzy, w szczególności wprowadzenie utworu do pamięci komputera;
c) rozpowszechnianie egzemplarzy utworu, w szczególności poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
d) rozpowszechnianie utworu bez pośrednictwa egzemplarzy, w szczególności publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a w szczególności za pośrednictwem sieci Internet;
e) zezwalanie na korzystanie z autorskich praw zależnych,
5.2. Zwycięzcy zobowiązują się, że nie będą wykonywali praw autorskich do utworu w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Organizatora. W szczególności Zwycięzcy zobowiązują się do niewykonywania prawa do oznaczania utworu ich autorstwem, decydowania o udostępnieniu utworu publiczności oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu, w tym zezwala Organizatorowi na zmianę treści i formy utworu.
5.3. W przypadku odpowiedzi na Zadania Konkursowe niestanowiących utworu Organizator nabywa, bez odrębnej odpłatności, z chwilą wydania nagrody wszelkie prawa do korzystania z odpowiedzi w ramach swojej działalności marketingowej, w zakresie odpowiadającym zakresowi określonemu w pkt. 5.1.


VI. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora, tj. VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod 02-672), z dopiskiem „Styczeń z Grzmotomocnymi”, w ciągu 14 dni od zakończenia Konkursu, o którym mowa w pkt. 4.5.
O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
6.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.
6.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi.
6.5. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.
6.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna, przez co należy rozumieć, że nie można się od niej odwoływać ponownie do Organizatora. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.


VII. Postanowienia końcowe

7.1. Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
7.2. 7.2. W najszerszym zakresie dozwolonym polskim prawem, Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Organizator dokona zmian w Regulaminie jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego Konkursu, przy czym zmiana taka nie będzie wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki nabyte przez Uczestnika Konkursu.
7.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
7.4. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna na stronie internetowej pod adresem nick.com.pl/RegulaminKreatorChoinek2016.
7.5. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest VIMN Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 49. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do ich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.